Tisdag 21 november

Revisor varnar för kvinnligt övertag i Domarnämnden

Riksrevisionen ser spöken på ljusan dag. Det hävdar Domarnämndens ordförande Thomas Rolén sedan Riksrevisionen påtalat att flertalet kvinnliga ledamöter i nämnden också är medlemmar i det kvinnliga nätverket Hilda.

Är detta förenligt med nämndens uppdrag och inte förtroendeskadligt, frågar Riksrevisionen i sin rapport. I juridiska termer handlar frågan om delikatessjäv enligt §11 i förvaltningslagen.

– Man måste skilja på två saker. Den ena är Hildas verksamhet, som går ut på att främja och synliggöra kompetens. Det är till gagn för både statsförvaltningen och de privata advokatbyråerna, säger Arne Månberg, ansvarig revisor.

– Den andra är om man kan ha intresseorganisationer som Hilda, och därtill med dominerande inflytande, i Domarnämnden. Det kan uppfattas som en risk för målkonflikt med hur lagen om offentlig anställning och Domarnämndens instruktion tillämpas.

Arne Månberg konstaterar att ett av Hildas uttryckliga mål är fler kvinnliga chefer. I Domarnämndens verksamhet gäller det antalet kvinnliga domare och domstolschefer.

– Då kommer man genast in på ämbetsutövandet och delikatessjäv. Frågan handlar inte om att ledamöterna missköter detta ämbetsutövande, utan om att möjligheten finns.

Domarnämnden består av åtta ledamöter, varav hälften är kvinnor. Men när Domstolsverkets generaldirektör, Barbro Thorblad, deltar i vissa beslut kan kvinnorna bli i majoritet, och alla är medlemmar i Hilda.

Domarnämndens främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden som gäller tillsättande av domare och domstolschefer, men även att bedöma om domares bisysslor kan utgöra jäv eller i övrigt olämpliga och därmed kan vara skaldliga för förtroendet för rättsväsendet.

Domarnämndens ordförande Thomas Rolén tycker att kopplingen i rapporten är långsökt.

– I nämndens arbete har vi aldrig på något sätt varit i närheten av att kvinnorna som kartell skulle ha agerat, det finns inte på kartan. Det här är kvinnor med hög integritet.

Initiativet till Hilda togs av en av ledamöterna i Domarnämnden, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Bakgrunden var att det finns förhållandevis få kvinnliga chefer i rättsväsendet och få kvinnliga delägare på byråerna samtidigt som kvinnorna är i majoritet på juristutbildningarna, många med toppbetyg. Anne Ramberg betecknar kritiken från Riksrevisionen som en storm i ett vattenglas eller som hämtat från Grönköpings Veckoblad.

– Om jag ska vara allvarlig blir jag både arg och ledsen över Riksrevisionens agerande. Det är upprörande, att det skulle vara förtroendeskadligt när några av Sveriges högsta kvinnliga jurister har tagit initiativet till mentorprogram, utbildningar och seminarier för unga kvinnor, säger Anne Ramberg.

– Det har aldrig förekommit i Domarnämnden en avvikande uppfattning på grund av kön. När domstolschefer yttrar sig ska de däremot särskilt ange behov av jämnare könfördelning.

Riksrevisionen har ställt rapporten till Domstolsverket som ska ha inkommit med svar den 5 maj.

Kommentarer

Anapopei
 • 11:01, 20 april 2010 | 
 • Anmäl
Det är litet svårt att se det journalistiska värdet i att osjälvständigt och okritisk återge triviala åsikter från några personer som berörs av Riksrevisions rapport medan de viktiga frågorna lämnas därhän. Faktum är t ex protokollen vid tillsättningar numera är så utformad att de inte går att uttala sig om hur meriter värderats och därmed om den risk, som Thomas Rolén i o f s synes acceptera, realiserats eller inte. Vän av ordning undrar f ö vilka kriterier som Thomas Rolén håller sig med för att avgöra om det rör sig om en kartell, eftersom tydligen inte räcker med en majoritet (vid chefstillsättningar).

Anne Rambergs känsloupplevelser runt rapporten har mindre intresse än om medlemskap i Hilda är förenligt med innehavet av en offentlig funktion med inflytande över tjänstetillsättningar. Och man undrar vari motsättningen finns mellan att ha personlig integritet och att lojalt verka som medlem i Hilda.
proposition joe
 • 17:45, 20 april 2010 | 
 • Anmäld
Rätt fantastisk reaktion från berörda. Ingen verkar vilja inse att man bara genom att försätta sig i stuation att kunna "misstänkliggöras" har skapat ett problem som måste hanteras.Sedan är det faktiskt av sekundärt intresse om man de facto har låtit sina värderingar påverka sin maktutövning. Dåligt omdöme!
live_and_let_die
 • 18:35, 20 april 2010 | 
 • Anmäld
Tråkigt att en i sig viktig artikel får en rubriksättning som styr frågan helt fel. Frågan är väl inte alls huruvida kvinnorna hamnar i majoritet/dominerar, utan grundfrågan är att de berörda individerna faktiskt befinner sig i en potentiell jävssituation som riskerar att underminera förtroendet för deras förslag och beslut
Anna larsson
 • 11:44, 21 april 2010 | 
 • Anmäl
Det är ju inte en tillfällighet att Anne Ramberg ges tillfälle att lufta sina sårade känslor just i Jusek tidningen. Juseks VD Louise Adelborg är nämligen också medlem i det kvinnliga nätverket Hilda. Att VD för ett facklig förbund kan välja att delta i detta sammanhang tyder på dåligt omdöme. Juseks medlemskår består också av en mängd kvinnor som inte vill ingå i kvinnliga kotterier och dessutom av en manlig medlemsskara. Det är högst tvivelaktigt om Louise Adelborg kan sägas representera medlemmarna fullt ut i och med medlemskapet i Hilda. För att vinna samtliga medlemmars förtroende borde hon genast begära utträde ur Hilda. Man vågar inte ens spekulera i vilka reaktioner som hade väckts om Louise Adelborg hade varit en man och ingått i ett liknande manligt nätverk som Hilda. Dessutom i ett sammanhang där Riksrevisionen, det högst granskande organet, har haft synpunkter om risken för intressekonflikter i Domarnämnden,
Louise Adelborg
 • 14:47, 23 april 2010 | 
 • Anmäl
Hildas syfte är att stödja unga kvinnliga jurister i deras professionella utveckling inom rättsväsendet och advokatkåren. Min bedömning är att Hildas verksamhet ligger väl i linje med Juseks verksamhetsidé att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden.
E. Andersson
 • 19:51, 23 april 2010 | 
 • Anmäl
Oavsett om allahanda lovliga (vilket i och för sig starkt kan ifrågasättas) syften framhålls så är Hilda en organisation som aktivt ägnar sig åt könsdiskriminering. Till Hilda är enbart kvinnor välkommna. Män är non grata. Arrangemangen finansieras ofta av Domstolsverket vars chef är medlem i Hilda. Det är svårförståligt hur statliga medel kan tillåtas gå in i en organisation som inte är öppen för båda könen. Dessutom är det så att Hilda har producerat felaktig statistik.
Är det olämpligt att en organisation potentiellt har dominans vid tillsättande av domartjänster (särskilt om organisationen har en policy att påverka just tillsättningen på ett sätt som inte står i överensstämmelse med lagen)? Svarar man nej på den frågan så har man nog missat något i sin demokratiska skolning.
Ted
 • 09:03, 24 april 2010 | 
 • Anmäl
Håller med proposition Joe nedan. Hur kan med som vd i ett juristförbund missa själva kärnfrågan? Jäv är det. Helt uppenbart.
Det handlar ej om att ha utnytjat sin position (något som man visserligen kan säga att men gjort i den här frågan) utan om att man försatt sig i en position där man misstänkliggörs. Att Hilda sedan är en sammanslutning med ett I mitt tycke lovvärt syfte hör liksom inte hit.

Om man inte ser det, då är man tyvärr svagt skolad.
E.A.
 • 14:34, 24 april 2010 | 
 • Anmäl
Fördelningen av chefspostioner mellan könen inom domstolsväsendet grundar sig på hur rekryteringen såg ut för 20-30 år sedan. Idag utgör kvinnor den stora majoriteten. Är det då rimligt att från högsta ort sanktionera insatser som utesluter den klara minoritet som männen utgör? Det är av den anledningen som syftet kan ifrågasättas.
Snart fd Jusek medlem
 • 15:31, 25 april 2010 | 
 • Anmäl
Inte helt oväntat undviker Louise Adelborg att kommentera de grundläggande frågeställningarna. Följande frågor inställer sig onekligen.
1) I vilken kapacitet deltar Loiuse Adelborg i det kvinnliga nätverket Hilda ? Som företrädare för Jusek ?
2) Om Louise Adelborg deltar i sin egenskap av VD för Jusek uppfattar hon det inte som besvärande att delta i ett nätverk där ett antal myndighetschefer deltar som också är arbetsgivarrepresentanter ?
3) Finansierar Jusek till någon del Hildas verksamhet ?
4) Om man som medlem i Jusek skulle känna sig oriktigt och orättvist behandlad av ex. en kvinnlig domstiolschef som deltar i Hilda skulle man då kunna påräkna fullt och trovärdigt stöd av en arbetstagarorganisation vars VD deltar i samma nätverk ?

Vi är många medlemmar som känner stor tveksamhet inför att Loise Adelborg inte verkar ta dessa grundläggande frågor på allvar. Att vara VD i en arbetagarorgansisation förpliktar och ställer höga krav på att man kan vinna förtroende hos samtliga sina medlemmar. Det borde vara en absolut självklarhet att inte delta i sammanhang där det ens föreligger en risk för intressekonflikter.
Foto: Karriär

#Metoo sprider sig till fler branscher

Under de senaste veckorna har bland annat skådespelare, politiker och jurister skrivit under upprop mot – och vittnat om – sexuella trakasserier i arbetet. Igår publicerade DN ett upprop signerat kvinnor i teknikbranschen. 

 • 20 november

Livet bakom fasaden : IT-forensiker

Foto: Susanne Kronholm

Systemvetaren som löser brott

Nader Javid är IT-forensiker och spårar gärningsmän genom elektronik som polisen beslagtar. Som liten drömde han om att bli detektiv. I vuxen ålder har han kombinerat drömmen med sin utbildning i systemvetenskap. 

 • 20 november

Annons

Lösningen : Möten med resultat

Foto: David Polberger

Så maxar du mötet

En del tar över rummet, andra öppnar knappt munnen. Hur ska man få alla medarbetare att komma till tals? 

 • 17 november
Foto: Shutterstock

AD: Anställda arbetsskyldiga i hela landet

Arbetsdomstolen går på statens linje – och menar att de anställda vid Fastighetsmäklarinspektionen är skyldiga att flytta med myndigheten från Stockholm till Karlstad. 

 • 15 november

Annons

Illustration: Karriär

Tusentals vittnar om sexuella trakasserier i juristbranschen

Igår publicerade Svenska Dagbladet uppropet #medvilkenrätt där kvinnor i juristbranschen vittnar om sexuella övergrepp och trakasserier. ”Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma”, skriver de 4445 kvinnor som undertecknat uppropet. 

 • 15 november

Omstrukturering väntas för arbetsmiljöreglerna

Reglerna om arbetsmiljö ses i dag som krångliga och svåra att följa, menar Arbetsmiljöverket som föreslår att de ska förenklas och förtydligas.

 • 14 november

Balans & livsstil : Pigg på jobbet

Foto: Olof Holdar

Hitta energin i vinter

Att ha koll på sin energi är direkt kopplat till arbetsglädje och en bra psykosocial arbetsmiljö. Men vad är egentligen fysisk och mental energi? Och hur kan ni skapa mer positiv energi tillsammans på arbetsplatsen? Karriärs livsstilsrådgivare Fredrik Grythberg skriver om hur du kan ladda batterierna. 

 • 13 november
Foto: Pressbild

Konsten att trösta en kollega

Alla drabbas förr eller senare av sorg i någon form och utsträckning. När det händer kan det vara svårt att veta hur man ska bemöta den som sörjer. För vad ska man egentligen säga?

 • 10 november

Jusek stämmer Sveriges Veterinärförbund

Tvisten mellan Jusek och Veterinärförbundet om en avskedad chefsjurist har inte gått att lösa och nu tas den till domstol.

 • 10 november

Ärendet : Jusek griper in

Foto: Rebecca Elfast

Lång väntan på sjukpenning

Äntligen har Lena fått sjukpenning för en period som både arbetsgivaren och Försäkringskassan har vägrat att betala. En dom i Förvaltningsrätten gav henne rätt.– Utan Jusek hade jag aldrig orkat, säger hon i dag.

 • 8 november
Foto: Stefan Söderström

Chefens bäst före-datum beror på självmedkänsla

Självmedkänsla är avgörande för din hållbarhet som chef. Det visar färsk forskning från Stockholms universitet. "Men en dålig arbetsmiljö bör inte lösas med självhjälpskurser", konstaterar forskaren Christin Mellner.

 • 7 november

Tema : Sociala medier

Foto: Magnus Glans

Privata uppdateringar kan slå mot jobbet

Det plingar till i mobilen. Kanske är det en vän som hör av sig för att tipsa om en ledig tjänst, en svårhanterlig vänförfrågan från chefen – eller rent av ett hot mot dig och din familj. Sociala medier har blivit en del av våra arbetsliv på gott och ont. Och de är här för att stanna. Så här kan du hantera dem. 

 • 1 november

Porträttet : Viktor Banke

Foto: Linus Sundahl-Djerf

”Det här är världens bästa yrke”

Det har aldrig funnits något annat drömyrke än advokat för Viktor Banke. Redan som barn stod han upp och försvarade dem som inte kunde föra sin egen talan. "Att vara advokat passar mig perfekt! Jag har hittat min arena där jag kan kanalisera mina styrkor, och jag älskar det förbehållslöst", säger han. 

 

 • 1 november
Foto: Shutterstock

Misslyckandet har hittat en plats

Under de senaste åren har det dykt upp forum där människor samlas för att fokusera på misslyckandet. Är det ett tecken på att vi har en mer accepterande inställning till att göra fel? Karriär undersöker vår relation till magplasket, från fuck up-nights och Museum of Failure till dess roll som grogrund för innovation. 

 • 20 oktober

Tema : Säkra pensionen

Illustration: Robert Hilmersson

Säkra pensionen under hela karriären

En gång om året dimper det orangea kuvertet ner i brevlådan som en färgglad påminnelse om pensionen. För vissa är siffrorna och tabellerna ingen överraskning. Andra skulle hellre vilja stoppa beskedet direkt i dokumentförstöraren. Känner du att det är dags att ta kontroll över situationen? Här är pensionsexperternas råd för att maxa pensionen under arbetslivets möjliga faser.

 • 4 oktober
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

KRÖNIKAN

Morgondagens chef får sina medarbetare att våga ta med ”hela” sina jag till jobbet. Det handlar om integritet, om att få ta med sig sin mänsklighet och sina värderingar in på arbetsplatsen.

Coachen

Jag känner mig sällan utvilad, trots att jag försöker att inte planera in några aktiviteter på kvällar och helger. Dessutom sover jag bra och motionerar regelbundet. Alkohol dricker jag bara på helgerna. Finns det någonting annat jag kan göra?

KRÖNIKAN

Kraften i det kollektiva vrålet

Jag var på väg hem från jobbet. Precis som vanligt höll jag slentrianmässigt på att fördriva tiden genom att skrolla runt i sociala medier i mobilen. Men den här gången var det inte som vanligt. Flödet dominerades inte av recept på snabba vardagsrätter, filmer på hundar och katter som blivit bästisar eller foton från weekendresor i Europa. 

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter