Söndag 25 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Revisor varnar för kvinnligt övertag i Domarnämnden

Riksrevisionen ser spöken på ljusan dag. Det hävdar Domarnämndens ordförande Thomas Rolén sedan Riksrevisionen påtalat att flertalet kvinnliga ledamöter i nämnden också är medlemmar i det kvinnliga nätverket Hilda.

Är detta förenligt med nämndens uppdrag och inte förtroendeskadligt, frågar Riksrevisionen i sin rapport. I juridiska termer handlar frågan om delikatessjäv enligt §11 i förvaltningslagen.

– Man måste skilja på två saker. Den ena är Hildas verksamhet, som går ut på att främja och synliggöra kompetens. Det är till gagn för både statsförvaltningen och de privata advokatbyråerna, säger Arne Månberg, ansvarig revisor.

– Den andra är om man kan ha intresseorganisationer som Hilda, och därtill med dominerande inflytande, i Domarnämnden. Det kan uppfattas som en risk för målkonflikt med hur lagen om offentlig anställning och Domarnämndens instruktion tillämpas.

Arne Månberg konstaterar att ett av Hildas uttryckliga mål är fler kvinnliga chefer. I Domarnämndens verksamhet gäller det antalet kvinnliga domare och domstolschefer.

– Då kommer man genast in på ämbetsutövandet och delikatessjäv. Frågan handlar inte om att ledamöterna missköter detta ämbetsutövande, utan om att möjligheten finns.

Domarnämnden består av åtta ledamöter, varav hälften är kvinnor. Men när Domstolsverkets generaldirektör, Barbro Thorblad, deltar i vissa beslut kan kvinnorna bli i majoritet, och alla är medlemmar i Hilda.

Domarnämndens främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden som gäller tillsättande av domare och domstolschefer, men även att bedöma om domares bisysslor kan utgöra jäv eller i övrigt olämpliga och därmed kan vara skaldliga för förtroendet för rättsväsendet.

Domarnämndens ordförande Thomas Rolén tycker att kopplingen i rapporten är långsökt.

– I nämndens arbete har vi aldrig på något sätt varit i närheten av att kvinnorna som kartell skulle ha agerat, det finns inte på kartan. Det här är kvinnor med hög integritet.

Initiativet till Hilda togs av en av ledamöterna i Domarnämnden, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Bakgrunden var att det finns förhållandevis få kvinnliga chefer i rättsväsendet och få kvinnliga delägare på byråerna samtidigt som kvinnorna är i majoritet på juristutbildningarna, många med toppbetyg. Anne Ramberg betecknar kritiken från Riksrevisionen som en storm i ett vattenglas eller som hämtat från Grönköpings Veckoblad.

– Om jag ska vara allvarlig blir jag både arg och ledsen över Riksrevisionens agerande. Det är upprörande, att det skulle vara förtroendeskadligt när några av Sveriges högsta kvinnliga jurister har tagit initiativet till mentorprogram, utbildningar och seminarier för unga kvinnor, säger Anne Ramberg.

– Det har aldrig förekommit i Domarnämnden en avvikande uppfattning på grund av kön. När domstolschefer yttrar sig ska de däremot särskilt ange behov av jämnare könfördelning.

Riksrevisionen har ställt rapporten till Domstolsverket som ska ha inkommit med svar den 5 maj.

Kommentarer

Anapopei
 • 11:01, 20 april 2010 | 
 • Anmäl
Det är litet svårt att se det journalistiska värdet i att osjälvständigt och okritisk återge triviala åsikter från några personer som berörs av Riksrevisions rapport medan de viktiga frågorna lämnas därhän. Faktum är t ex protokollen vid tillsättningar numera är så utformad att de inte går att uttala sig om hur meriter värderats och därmed om den risk, som Thomas Rolén i o f s synes acceptera, realiserats eller inte. Vän av ordning undrar f ö vilka kriterier som Thomas Rolén håller sig med för att avgöra om det rör sig om en kartell, eftersom tydligen inte räcker med en majoritet (vid chefstillsättningar).

Anne Rambergs känsloupplevelser runt rapporten har mindre intresse än om medlemskap i Hilda är förenligt med innehavet av en offentlig funktion med inflytande över tjänstetillsättningar. Och man undrar vari motsättningen finns mellan att ha personlig integritet och att lojalt verka som medlem i Hilda.
proposition joe
 • 17:45, 20 april 2010 | 
 • Anmäld
Rätt fantastisk reaktion från berörda. Ingen verkar vilja inse att man bara genom att försätta sig i stuation att kunna "misstänkliggöras" har skapat ett problem som måste hanteras.Sedan är det faktiskt av sekundärt intresse om man de facto har låtit sina värderingar påverka sin maktutövning. Dåligt omdöme!
live_and_let_die
 • 18:35, 20 april 2010 | 
 • Anmäld
Tråkigt att en i sig viktig artikel får en rubriksättning som styr frågan helt fel. Frågan är väl inte alls huruvida kvinnorna hamnar i majoritet/dominerar, utan grundfrågan är att de berörda individerna faktiskt befinner sig i en potentiell jävssituation som riskerar att underminera förtroendet för deras förslag och beslut
Anna larsson
 • 11:44, 21 april 2010 | 
 • Anmäl
Det är ju inte en tillfällighet att Anne Ramberg ges tillfälle att lufta sina sårade känslor just i Jusek tidningen. Juseks VD Louise Adelborg är nämligen också medlem i det kvinnliga nätverket Hilda. Att VD för ett facklig förbund kan välja att delta i detta sammanhang tyder på dåligt omdöme. Juseks medlemskår består också av en mängd kvinnor som inte vill ingå i kvinnliga kotterier och dessutom av en manlig medlemsskara. Det är högst tvivelaktigt om Louise Adelborg kan sägas representera medlemmarna fullt ut i och med medlemskapet i Hilda. För att vinna samtliga medlemmars förtroende borde hon genast begära utträde ur Hilda. Man vågar inte ens spekulera i vilka reaktioner som hade väckts om Louise Adelborg hade varit en man och ingått i ett liknande manligt nätverk som Hilda. Dessutom i ett sammanhang där Riksrevisionen, det högst granskande organet, har haft synpunkter om risken för intressekonflikter i Domarnämnden,
Louise Adelborg
 • 14:47, 23 april 2010 | 
 • Anmäl
Hildas syfte är att stödja unga kvinnliga jurister i deras professionella utveckling inom rättsväsendet och advokatkåren. Min bedömning är att Hildas verksamhet ligger väl i linje med Juseks verksamhetsidé att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden.
E. Andersson
 • 19:51, 23 april 2010 | 
 • Anmäl
Oavsett om allahanda lovliga (vilket i och för sig starkt kan ifrågasättas) syften framhålls så är Hilda en organisation som aktivt ägnar sig åt könsdiskriminering. Till Hilda är enbart kvinnor välkommna. Män är non grata. Arrangemangen finansieras ofta av Domstolsverket vars chef är medlem i Hilda. Det är svårförståligt hur statliga medel kan tillåtas gå in i en organisation som inte är öppen för båda könen. Dessutom är det så att Hilda har producerat felaktig statistik.
Är det olämpligt att en organisation potentiellt har dominans vid tillsättande av domartjänster (särskilt om organisationen har en policy att påverka just tillsättningen på ett sätt som inte står i överensstämmelse med lagen)? Svarar man nej på den frågan så har man nog missat något i sin demokratiska skolning.
Ted
 • 09:03, 24 april 2010 | 
 • Anmäl
Håller med proposition Joe nedan. Hur kan med som vd i ett juristförbund missa själva kärnfrågan? Jäv är det. Helt uppenbart.
Det handlar ej om att ha utnytjat sin position (något som man visserligen kan säga att men gjort i den här frågan) utan om att man försatt sig i en position där man misstänkliggörs. Att Hilda sedan är en sammanslutning med ett I mitt tycke lovvärt syfte hör liksom inte hit.

Om man inte ser det, då är man tyvärr svagt skolad.
E.A.
 • 14:34, 24 april 2010 | 
 • Anmäl
Fördelningen av chefspostioner mellan könen inom domstolsväsendet grundar sig på hur rekryteringen såg ut för 20-30 år sedan. Idag utgör kvinnor den stora majoriteten. Är det då rimligt att från högsta ort sanktionera insatser som utesluter den klara minoritet som männen utgör? Det är av den anledningen som syftet kan ifrågasättas.
Snart fd Jusek medlem
 • 15:31, 25 april 2010 | 
 • Anmäl
Inte helt oväntat undviker Louise Adelborg att kommentera de grundläggande frågeställningarna. Följande frågor inställer sig onekligen.
1) I vilken kapacitet deltar Loiuse Adelborg i det kvinnliga nätverket Hilda ? Som företrädare för Jusek ?
2) Om Louise Adelborg deltar i sin egenskap av VD för Jusek uppfattar hon det inte som besvärande att delta i ett nätverk där ett antal myndighetschefer deltar som också är arbetsgivarrepresentanter ?
3) Finansierar Jusek till någon del Hildas verksamhet ?
4) Om man som medlem i Jusek skulle känna sig oriktigt och orättvist behandlad av ex. en kvinnlig domstiolschef som deltar i Hilda skulle man då kunna påräkna fullt och trovärdigt stöd av en arbetstagarorganisation vars VD deltar i samma nätverk ?

Vi är många medlemmar som känner stor tveksamhet inför att Loise Adelborg inte verkar ta dessa grundläggande frågor på allvar. Att vara VD i en arbetagarorgansisation förpliktar och ställer höga krav på att man kan vinna förtroende hos samtliga sina medlemmar. Det borde vara en absolut självklarhet att inte delta i sammanhang där det ens föreligger en risk för intressekonflikter.
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Annons

Ledarskap : Flexibilitet

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

 • 21 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni

Annons

Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni
Foto: Shutterstock

Bra kollegor viktigare än lön

Gott ledarskap, bra arbetskamrater och trygga anställningsvillkor. Det är faktorer som är långt viktigare än lön när nyutexaminerade söker jobb.

 • 19 juni
Foto: Shutterstock

Egenskaperna som efterfrågas mest

Är du ekonom och kan bocka av kunskaper i engelska och Excel på ditt cv, samtidigt som du är analytisk, strukturerad och noggrann? Då ligger du extra bra till på arbetsmarknaden visar en granskning av över 600 platsannonser.

 • 16 juni

149 000 nya jobb på het arbetsmarknad

Antalet personer i arbete växer med 81 000 personer 2017, och med 68 000 nästa år. Samtidigt bromsas jobbtillväxten.

 • 16 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter