Torsdag 23 mars

PORTRÄTTET

Pär Svärdson

”Det är få idéer
som blir något.”

Revisor varnar för kvinnligt övertag i Domarnämnden

Riksrevisionen ser spöken på ljusan dag. Det hävdar Domarnämndens ordförande Thomas Rolén sedan Riksrevisionen påtalat att flertalet kvinnliga ledamöter i nämnden också är medlemmar i det kvinnliga nätverket Hilda.

Är detta förenligt med nämndens uppdrag och inte förtroendeskadligt, frågar Riksrevisionen i sin rapport. I juridiska termer handlar frågan om delikatessjäv enligt §11 i förvaltningslagen.

– Man måste skilja på två saker. Den ena är Hildas verksamhet, som går ut på att främja och synliggöra kompetens. Det är till gagn för både statsförvaltningen och de privata advokatbyråerna, säger Arne Månberg, ansvarig revisor.

– Den andra är om man kan ha intresseorganisationer som Hilda, och därtill med dominerande inflytande, i Domarnämnden. Det kan uppfattas som en risk för målkonflikt med hur lagen om offentlig anställning och Domarnämndens instruktion tillämpas.

Arne Månberg konstaterar att ett av Hildas uttryckliga mål är fler kvinnliga chefer. I Domarnämndens verksamhet gäller det antalet kvinnliga domare och domstolschefer.

– Då kommer man genast in på ämbetsutövandet och delikatessjäv. Frågan handlar inte om att ledamöterna missköter detta ämbetsutövande, utan om att möjligheten finns.

Domarnämnden består av åtta ledamöter, varav hälften är kvinnor. Men när Domstolsverkets generaldirektör, Barbro Thorblad, deltar i vissa beslut kan kvinnorna bli i majoritet, och alla är medlemmar i Hilda.

Domarnämndens främsta uppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden som gäller tillsättande av domare och domstolschefer, men även att bedöma om domares bisysslor kan utgöra jäv eller i övrigt olämpliga och därmed kan vara skaldliga för förtroendet för rättsväsendet.

Domarnämndens ordförande Thomas Rolén tycker att kopplingen i rapporten är långsökt.

– I nämndens arbete har vi aldrig på något sätt varit i närheten av att kvinnorna som kartell skulle ha agerat, det finns inte på kartan. Det här är kvinnor med hög integritet.

Initiativet till Hilda togs av en av ledamöterna i Domarnämnden, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Bakgrunden var att det finns förhållandevis få kvinnliga chefer i rättsväsendet och få kvinnliga delägare på byråerna samtidigt som kvinnorna är i majoritet på juristutbildningarna, många med toppbetyg. Anne Ramberg betecknar kritiken från Riksrevisionen som en storm i ett vattenglas eller som hämtat från Grönköpings Veckoblad.

– Om jag ska vara allvarlig blir jag både arg och ledsen över Riksrevisionens agerande. Det är upprörande, att det skulle vara förtroendeskadligt när några av Sveriges högsta kvinnliga jurister har tagit initiativet till mentorprogram, utbildningar och seminarier för unga kvinnor, säger Anne Ramberg.

– Det har aldrig förekommit i Domarnämnden en avvikande uppfattning på grund av kön. När domstolschefer yttrar sig ska de däremot särskilt ange behov av jämnare könfördelning.

Riksrevisionen har ställt rapporten till Domstolsverket som ska ha inkommit med svar den 5 maj.

Kommentarer

Anapopei
 • 11:01, 20 april 2010 | 
 • Anmäl
Det är litet svårt att se det journalistiska värdet i att osjälvständigt och okritisk återge triviala åsikter från några personer som berörs av Riksrevisions rapport medan de viktiga frågorna lämnas därhän. Faktum är t ex protokollen vid tillsättningar numera är så utformad att de inte går att uttala sig om hur meriter värderats och därmed om den risk, som Thomas Rolén i o f s synes acceptera, realiserats eller inte. Vän av ordning undrar f ö vilka kriterier som Thomas Rolén håller sig med för att avgöra om det rör sig om en kartell, eftersom tydligen inte räcker med en majoritet (vid chefstillsättningar).

Anne Rambergs känsloupplevelser runt rapporten har mindre intresse än om medlemskap i Hilda är förenligt med innehavet av en offentlig funktion med inflytande över tjänstetillsättningar. Och man undrar vari motsättningen finns mellan att ha personlig integritet och att lojalt verka som medlem i Hilda.
proposition joe
 • 17:45, 20 april 2010 | 
 • Anmäld
Rätt fantastisk reaktion från berörda. Ingen verkar vilja inse att man bara genom att försätta sig i stuation att kunna "misstänkliggöras" har skapat ett problem som måste hanteras.Sedan är det faktiskt av sekundärt intresse om man de facto har låtit sina värderingar påverka sin maktutövning. Dåligt omdöme!
live_and_let_die
 • 18:35, 20 april 2010 | 
 • Anmäld
Tråkigt att en i sig viktig artikel får en rubriksättning som styr frågan helt fel. Frågan är väl inte alls huruvida kvinnorna hamnar i majoritet/dominerar, utan grundfrågan är att de berörda individerna faktiskt befinner sig i en potentiell jävssituation som riskerar att underminera förtroendet för deras förslag och beslut
Anna larsson
 • 11:44, 21 april 2010 | 
 • Anmäl
Det är ju inte en tillfällighet att Anne Ramberg ges tillfälle att lufta sina sårade känslor just i Jusek tidningen. Juseks VD Louise Adelborg är nämligen också medlem i det kvinnliga nätverket Hilda. Att VD för ett facklig förbund kan välja att delta i detta sammanhang tyder på dåligt omdöme. Juseks medlemskår består också av en mängd kvinnor som inte vill ingå i kvinnliga kotterier och dessutom av en manlig medlemsskara. Det är högst tvivelaktigt om Louise Adelborg kan sägas representera medlemmarna fullt ut i och med medlemskapet i Hilda. För att vinna samtliga medlemmars förtroende borde hon genast begära utträde ur Hilda. Man vågar inte ens spekulera i vilka reaktioner som hade väckts om Louise Adelborg hade varit en man och ingått i ett liknande manligt nätverk som Hilda. Dessutom i ett sammanhang där Riksrevisionen, det högst granskande organet, har haft synpunkter om risken för intressekonflikter i Domarnämnden,
Louise Adelborg
 • 14:47, 23 april 2010 | 
 • Anmäl
Hildas syfte är att stödja unga kvinnliga jurister i deras professionella utveckling inom rättsväsendet och advokatkåren. Min bedömning är att Hildas verksamhet ligger väl i linje med Juseks verksamhetsidé att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden.
E. Andersson
 • 19:51, 23 april 2010 | 
 • Anmäl
Oavsett om allahanda lovliga (vilket i och för sig starkt kan ifrågasättas) syften framhålls så är Hilda en organisation som aktivt ägnar sig åt könsdiskriminering. Till Hilda är enbart kvinnor välkommna. Män är non grata. Arrangemangen finansieras ofta av Domstolsverket vars chef är medlem i Hilda. Det är svårförståligt hur statliga medel kan tillåtas gå in i en organisation som inte är öppen för båda könen. Dessutom är det så att Hilda har producerat felaktig statistik.
Är det olämpligt att en organisation potentiellt har dominans vid tillsättande av domartjänster (särskilt om organisationen har en policy att påverka just tillsättningen på ett sätt som inte står i överensstämmelse med lagen)? Svarar man nej på den frågan så har man nog missat något i sin demokratiska skolning.
Ted
 • 09:03, 24 april 2010 | 
 • Anmäl
Håller med proposition Joe nedan. Hur kan med som vd i ett juristförbund missa själva kärnfrågan? Jäv är det. Helt uppenbart.
Det handlar ej om att ha utnytjat sin position (något som man visserligen kan säga att men gjort i den här frågan) utan om att man försatt sig i en position där man misstänkliggörs. Att Hilda sedan är en sammanslutning med ett I mitt tycke lovvärt syfte hör liksom inte hit.

Om man inte ser det, då är man tyvärr svagt skolad.
E.A.
 • 14:34, 24 april 2010 | 
 • Anmäl
Fördelningen av chefspostioner mellan könen inom domstolsväsendet grundar sig på hur rekryteringen såg ut för 20-30 år sedan. Idag utgör kvinnor den stora majoriteten. Är det då rimligt att från högsta ort sanktionera insatser som utesluter den klara minoritet som männen utgör? Det är av den anledningen som syftet kan ifrågasättas.
Snart fd Jusek medlem
 • 15:31, 25 april 2010 | 
 • Anmäl
Inte helt oväntat undviker Louise Adelborg att kommentera de grundläggande frågeställningarna. Följande frågor inställer sig onekligen.
1) I vilken kapacitet deltar Loiuse Adelborg i det kvinnliga nätverket Hilda ? Som företrädare för Jusek ?
2) Om Louise Adelborg deltar i sin egenskap av VD för Jusek uppfattar hon det inte som besvärande att delta i ett nätverk där ett antal myndighetschefer deltar som också är arbetsgivarrepresentanter ?
3) Finansierar Jusek till någon del Hildas verksamhet ?
4) Om man som medlem i Jusek skulle känna sig oriktigt och orättvist behandlad av ex. en kvinnlig domstiolschef som deltar i Hilda skulle man då kunna påräkna fullt och trovärdigt stöd av en arbetstagarorganisation vars VD deltar i samma nätverk ?

Vi är många medlemmar som känner stor tveksamhet inför att Loise Adelborg inte verkar ta dessa grundläggande frågor på allvar. Att vara VD i en arbetagarorgansisation förpliktar och ställer höga krav på att man kan vinna förtroende hos samtliga sina medlemmar. Det borde vara en absolut självklarhet att inte delta i sammanhang där det ens föreligger en risk för intressekonflikter.

Tema : Allt om din lön

Allt om din lön

Att trivseln på jobbet beror på mer än lönen innebär inte att den är oviktig. Tvärtom. En gång året om betygsätts din arbetsprestation på ett sätt som inte kan misstolkas. Det väcker känslor – och de är inte alltid positiva. Kanske är det därför som lönesamtalen skapar stress och osäkerhet bland både medarbetare och chefer.

 • 22 februari

Ledarskap : Omorganisation

Foto: Samir Soudah

Filosofera fram den nya organisationen

Trots minutiös planering blir omorganisationer lätt en storm med människor som motarbetar varandra. Med ett existensfilosofiskt perspektiv på människan kan det undvikas.

 • 22 februari

Annons

Ärendet : Jusek griper in

Arbetsgivaren hittade på egna pensionsregler

Att hålla koll på tjänstepensionen är viktigt, men svårt. Särskilt när arbetsgivaren hänvisar till både fel regler och fel avtal. "Jag var beredd att ge upp många gånger. Det hade inte gått utan Jusek," säger Anna.

 • 22 februari

"Färre och större kommuner att föredra"

Regeringen har tillsatt en kommunutredning. Men uppdraget är alltför försiktigt formulerat, anser Juseks opinionsbildare Margareta Wilhelmsson.

 • 21 februari

Annons

Mitt första jobb : Eva-Lena Frick

Foto: Maria Ottosson

Hon går mot framtida segrar

"Jag minns inte om jag sökte eller om jag bara halkade in, men mitt första jobb var som simlärare för barn under sommarlovet. På den tiden hade man inte simskolan inomhus, utan i insjöar. Det ser man sällan nu för tiden."

 • 21 februari

Min karriär : Henrik Storm Dyrssen

Med en brinnande själ för välfärden

Henrik Storm Dyrssen brinner så mycket för bättre fungerande välfärd att han kallar sig ”eldsjäl”. Men i starten av karriären sparkade han folk på investmentbanken UBS i London.

 • 21 februari

Annons

Lösningen : Graviddilemma

Illustration: Tove Hennix

Olagligt att missgynna gravida

Som kandidat kan du få frågan om du ska skaffa barn snart. Eller om du varit sjuk tidigare. Inga bekväma frågor, precis, och frågan är om de ens är lagliga att ställa. Här får du veta vad du måste, och vad du bör, avslöja under en jobbintervju.

 • 21 februari

Tema : Allt om din lön

Allt om din lön

Att trivseln på jobbet beror på mer än lönen innebär inte att den är oviktig. Tvärtom. En gång året om betygsätts din arbetsprestation på ett sätt som inte kan misstolkas. Det väcker känslor – och de är inte alltid positiva. Kanske är det därför som lönesamtalen skapar stress och osäkerhet bland både medarbetare och chefer.

 • 21 februari

Porträttet : Under ytan

Foto: Anna Rut Fridholm

Rädslan är en av Sofies drivkrafter

Sofie Lindblom sa upp sig från toppjobbet på Spotify. Hur vågade hon? "Är du inte lite rädd minst en gång i veckan pushar du inte dig själv tillräckligt."

 • 21 februari
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

Tema : Jämlikhet i vardagen

Kvinnor som är ekonomer tjänar 8 091 kr mindre per månad än män i samma yrke. Av det totala antalet delägare som antagits de senaste tre åren är 30 procent kvinnor. Andelen kvinnor som är delägare i de tio största byråerna är 13 procent.
Illustration: Jens Nyström

Ojämlikt arbetsliv gynnar ingen

Kvinnor tappar fart i karriären när de blir föräldrar, utrikes födda stoppas redan i dörren. Det är läget på arbetsmarknaden om vi läser statistiken.

 • 2 februari
Ett gäng från Guerilla office på kafé Sup46, i november 2016 Via appen Meetup, Facebook och Guerilla office hemsida delas information om var och när man samlas, vanligtvis en hotellobby eller ett kafé. Initiativtagare är Vasilis Mavroudis och upplägget är
Foto: Vasilis Mavroudis

I delningsekonomin är kontoret bara ett klick bort

Frihet, enkelhet, valfrihet. Kraven på arbetsplatsen är i förändring. I den växande delningsekonomin blir det allt lättare att arbeta flexibelt. Nu är kontoret bara ett klick bort.

 • 5 december

Balans & livsstil : Njut av ledigheten

Karriärs livstilsrådgivare Fredrik Grythberg
Foto: Olof Holdar

Tagga ner med en 24-dagars stressdetox

Sällan är stressnivån så hög som när årets sista ledighet närmar sig. Därför  tycker jag du ska följa min detox och börja gå ner i varv redan den 1 december.

 • 30 november

KRÖNIKAN

Som de flesta andra kvinnliga journalister vet jag vad som väntar när jag öppnar inkorgen på datorn. Att internets personlighet har gått från att vara en nördig teknikkille med idéer om informations-frihet till ett högerextremt troll fixerat vid feminister är ingen nyhet.

KRÖNIKAN

Vardagen förvandlas lätt till ett maratonlopp

För ett tag sen tog jag en promenad på Söder i Stockholm, pratade i mobilen och stämde av några väldigt viktiga saker, sånt som – som vanligt – måste ordnas direkt. Medan jag gick där, isvinden låg på och jag var aningen sen dit jag skulle, fastnade blicken på en liten hund på trottoaren mittemot.

LYSSNA PÅ KARRIÄRS PODDAR

Populära Bodil Jönsson är tillbaka med nya boken ”Tio tankar om arbete” och parollen: ”Lagomarbete åt alla”. Dessutom säger hon att arbetet är vår tids hjärnspöke och att vi jobbar mycket mindre än vi tror.


Fler poddar att lyssna på

#9 Tagga ner och bli mer effektiv #8 Må bättre på jobbet #7 Amanda Lundeteg
Lyssna i iTunes

Coachen

Jag har läst att hjärnan rent fysiskt krymper av stress och att det är en av förklaringarna till varför det tar så lång tid att komma tillbaka efter en utbrändhet. Så hur ska jag göra för att hjärnan ska växa i stället? Hur ska jag tänka och leva? Förstår att frågan är svår men skulle ändå vilja få några riktlinjer som fungerar i vardagen.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

Twitter

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar